حامیان ما

پطروس

تولید کننده انواع سوسیس و کالباس با مواد درجه یک‎

شهنا

تولید کننده انواع خمیرپیتزا ، خمیر پیراشکی و پنیر پیتزا‎

206

تولید کننده انواع خمیرپیتزا ، خمیر پیراشکی و پنیر پیتزا‎

بشیر

تولید کننده انواع پنیرهای پیتزا با بهترین مواد و کیفیتی با ثبات‎

Optnod.com @ Made with love