چهارمین همایش شرکت های برتر

(( زبان بدن و هک ذهن ))

تهران- شهریور 1399

Profesional Support

and Services

Business Conference

We Protect

Your Business

Station

thin

درباره گروه شرکتهای برتر


گروه شرکتهای برتر، با کادری حرفه ای در حوزه های، بازاریابی، آمار، امور مالی در جهت تحقیق و آنالیز بازار و تعیین سطح همکاران در صنعت پخش، بهترین های ایران را در شهرهای مختلف، گردهم جمع نموده است تا در کنار مزیت برترین بودن، اقدامات جدی تری در جهت آموزش و توسعه سازمانی آنها فراهم نماید

About Us

Superior companies group, with a professional background in marketing, statistics and finance in order to research and analyze the market and determine the level of competitors in the broadcasting industry. It has brought the Iranian best suppliers and buyers together in various cities in addition to taking advantage of superiority to provide more serious measures for their training and organizational development


Optnod.com @ Made with love in Toronto