ماموریت گروه شرکتهای برتر

ارزیابی و معرفی شرکت های برتر به سایر همکاران و تامین کنندگان در سراسر کشور و جهان در راستای توسعه سازمانی، ارتقاء سطح دانش مدیران با آموزش های تخصصی زیر نظر بهترین اساتید داخلی و بین المللی

company mission

Evaluating and introducing top companies to other competitors and suppliers across the world in order to raise manager’s knowledge and awareness over the best domestic and international professors.