«کیمیاگر» کتابی که باید صد بار بخوانید

کیمیاگر

«کیمیاگر» کتابی که باید صد بار بخوانید فکر کنید یک شب بخوابید و در خواب تان به شما الهام شود که گنجی در نقطه ای با مشخصات داده شده در آن سوی کره زمین وجود دارد که فقط شما میتوانید به آن دست .پیدا کنید… این گنج فقط برای شماست و به غیر از شما […]