تاثیر هنر فروش در زندگی

 بنام خدا you only live once , but if you do it right, once is enough  شما فقط یکبار زندگی میکنید ، اگر درست زندگی کنید ، همین یکبار کافیست. در این مقاله قصد داریم بیان کنیم مهارت ، علم و هنر فروش چگونه به کاهش شکستهای زندگی هر فرد (اعم از شغلی، اجتماعی و […]